Tumana kini ug hinulsoli ang imong mga sala. Last Update: 2014-10-23 Second definition is 'memorandum' and third word is 'document'. english-cebuano words ( 15 million residents of the Philippines speak Visayan - Cebuano - Bisaya ) I am from a small town near Cebu City in the central Visayans. Paduolon ko sila kanimo aron paludhon ug payukbuon kanimo aron sila mahibalo nga gihigugma ko ikaw. He that committeth sin is of the devil; for the devil sinneth from the beginning. (English Translation) Peaceful night, darkness everywhere except for the Child Jesus where they kept watch in heavenly peace. or hast thou seen the doors of the shadow of death? Unya gitambog ang Kamatayon ug ang Hades ngadto sa linaw nga kalayo. Ang hinungdan nganong, Kay ang Dios dili hiwi nga tungod niana hikalimtan lamang niya ang inyong buhat ug ang gugma nga inyong buhat ug ang gugma nga inyong. The dragon gave the beast his power and his throne and great authority. Ang Sulat alang sa Efeso. Human translations with examples: this tastes good, you're fucking hot. See 3 authoritative translations of Gida in English with example sentences, phrases and audio pronunciations. ceb Gipadayag ni Jehova ang motibo sa iyang pagdisiplina, nga nagpahayag: “Ako nagtudlo kang Epraim sa paglakaw, nagsapnay kanila sa akong mga bukton . “Isulat kini alang sa anghel sa simbahan sa Sardis: “Kini ang giingon sa naghupot sa pito ka espiritu sa Dios ug sa pito ka bituon. In that hour Jesus rejoiced in spirit, and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, that thou hast hid these things from the wise and prudent, and hast revealed them unto babes: even so, Father; for so it seemed good in thy sight. kay ako nasayud nga kining akong lawas dili na madugayng pagabiyaan, sumala sa gipadayag kanako sa atong Ginoong Jesu-Cristo. Karon nahimo na kining puy-anan sa mga demonyo o mga daotang espiritu, ug sa tanang matang sa langgam nga daotan ug … 16:15. hinumdomi kadtong pagtulon-an nga gitudlo kanimo ug imong nadunggan. Sa atubangan sa akong Amahan ug sa iyang mga anghel ipahayag ko nga sila akong mga sakop. lack of attention and due care. 1 Sa dihang gitangtang sa Nating Karnero ang ikapitong silyo, may kahilom didto sa langit sulod sa mga tunga sa oras. kini alang sa anghel sa simbahan sa Laodicea: “Kini ang giingon sa Amen, ang kasaligan ug matuod nga saksi nga mao ang sinugdan. In the third year of Cyrus king of Persia a thing was revealed unto Daniel, whose name was called Belteshazzar; and the thing was true, but the time appointed was long: and he understood the thing, and had understanding of the vision. Ang mga Yahong nga Gibutangan sa Silot sa Dios - Unya adunay kusog nga tingog nga akong nadungog gikan sa templo nga nagsulti ngadto sa pito ka anghel, “Sige, ibubo na ninyo sa kalibotan kanang pito ka yahong nga gisudlan sa kapungot sa Dios.” Busa milakaw ang unang anghel ug gibubo niya ang sulod sa iyang yahong didto sa yuta. Get definition and meaning of Gidgidana in English dictionary. Gusto ka bang mahibalo sa kamatuoran bahin sa Diyos? Version. Ang Pagsimba sa Langit - Human niadto, may gipakita pa gayod kanako. Miingon ang anghel, “Dali ngari ug patan-awon ko ikaw sa Pangasaw-onon, ang asawa sa Nating Karnero.’ 20:12; Mat. And it was revealed unto him by the Holy Ghost, that he should not see death, before he had seen the Lord's Christ. Exo. Ang nagahimog pagpakasala, iya sa yawa; kay ang yawa nagapakasala man sukad pa sa sinugdan. 3:1. nadungog ko ang kusog nga tingog gikan sa langit nga nag-ingon, “Ania na gayod ang kaluwasan gikan sa Dios! The Bhagavadita Complete Translation and The Bhagavadgita Simple Translation are word to word translations by Jayaram V. For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. Unya ang tinago gipadayag kang Daniel pinaagi sa usa ka panan-awon sa kagabhion. Kon may makadungog sa akong tingog ug moabli sa pultahan, mosulod ako sa iyang balay ug makigsalo kaniya ug mokaon siya uban kanako. Gusto ko unta nga bugnaw ka na lang gayod o init ba hinuon! Quality: Ug gipadayag kaniya sa Espiritu Santo nga siya dili una mamatay samtang dili pa niya makita ang Cristo sa Ginoo. n. (state) 2. disuse, neglect. Ang Bag-o nga Langit ug ang Bag-o nga Yuta - Human niadto, nakita ko ang bag-o nga langit ug ang bag-o nga yuta, tungod kay ang daan nga langit ug ang daan nga yuta apil ang dagat nawala na. Cebuano words for revealed include ibutyag, nagbutyag and gibutyag. 32:32-33; Sal. Ug si Isaias maisugon sa pag-ingon, Hingkaplagan ako sa mga tawo nga wala mangita kanako; gipadayag ko ang akong kaugalingon ngadto sa mga wala magpangayo kanako.". . But Esaias is very bold, and saith, I was found of them that sought me not; I was made manifest unto them that asked not after me. ... English (US) Language. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Sa ikatolo ka tuig ni Ciro, hari sa Persia, usa ka butang gipadayag kang Daniel nga ginganlan si Beltsasar; ug ang butang namatuod, bisan ang usa ka dakung gubat: ug siya nakasabut sa butang, ug may pagsabut sa panan-awon. Gipadayag 5 Ang Pulong Sa Dios (APSD-CEB) Ang Basahon ug ang Karnero. Showing page 1. Ug si Isaias maisugon sa pag-ingon, Hingkaplagan ako sa mga tawo nga wala mangita kanako; Apan, Oh Jehova sa mga panon, nga nagasulay sa mga matarung, nga nakasusi sa kasingkasing ug sa hunahuna, ipakita kanako ang imong pagpanimalus kanila; kay kanimo, Niadtong taknaa si Jesus nalipay diha sa Espiritu Santo ug miingon, "Nagapasalamat ako kanimo, Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nga kining mga butanga gililong mo sa mga makinaadmanon ug sa mga masinabuton, ug, Sa ikatolo ka tuig ni Ciro, hari sa Persia, usa ka butang, Ug sa maong panahon si Jesus miingon, "Nagapasalamat ako kanimo, Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nga kining mga butanga gililong mo sa mga makinaadmanon ug sa mga masinabuton, ug, Ug sa miliso si Josias, nasusihan niya ang mga lubnganan nga dinha sa bukid; ug siya nagpaadto, ug gikuha ang mga bukog sa mga lubnganan, ug gisunog sila sa ibabaw sa halaran, ug gipasipalahan kini, sumala sa pulong ni Jehova nga. en If we can do this, we shall no more walk in darkness but we shall walk in the light of life (DBY, 12). Gipadayag ni Jesus kon sa unsang paagi masabtan ang kamatuoran bahin sa Diyos nga anaa sa Bibliya. 1 The dragon [] stood on the shore of the sea. Apan, Oh Jehova sa mga panon, nga nagasulay sa mga matarung, nga nakasusi sa kasingkasing ug sa hunahuna, ipakita kanako ang imong pagpanimalus kanila; kay kanimo gipadayag ko ang akong kahimtang. Its first meaning is 'memo'. Kun nakakita ka ba sa mga pultahan sa landong sa kamatayon? Ug kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kondili kaninyo nanag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo pinaagi sa mga tawo nga nagawali sa Maayong Balita pinaagi sa Espritu Santo nga pinadala gikan sa langit, mga butang nga niini ang mga manulonda nangandoy sa pagsud-ong. But, O LORD of hosts, that triest the righteous, and seest the reins and the heart, let me see thy vengeance on them: for unto thee have I opened my cause. Unya gidayeg ni Daniel ang Dios sa langit. ~ inattention. 1 Pagkahuman niadto, nadungog ko ang daw tingog sa daghan kaayo nga mga tawo didto sa langit. Nasayod ako sa imong binuhatan; dili ka bugnaw ug dili usab init. They shewed his signs among them, and wonders in the land of Ham. Walay makasira sa iyang ablihan ug walay makaabli sa iyang sirad-an. By Atty. Nasayod ako sa imong binuhatan ug nga may diyutay kang gahom. mga sakop sa pundok ni Satanas nga nagpaka-Judio mga bakakon. Translate Gida. Gipadayag 3. The Messiah has come. Kini sila mga imo, apan gitugyan mo sila kanako, ug ilang gibantayan ang imong pulong. ug gikastigo nako ang tanan nga akong gihigugma. Gipadayag na gayod sa Dios ang iyang gahom ingon nga Hari ug gipakita na sa Mesiyas ang iyang awtoridad! Contextual translation of "sua rola é gostosa" into English. Ug sa maong panahon si Jesus miingon, "Nagapasalamat ako kanimo, Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nga kining mga butanga gililong mo sa mga makinaadmanon ug sa mga masinabuton, ug gipadayag mo hinoon ngadto sa mga gagmayng bata; At that time Jesus answered and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, because thou hast hid these things from the wise and prudent, and hast revealed them unto babes. Ug gipadayag kini ni Cristo pinaagi sa iyang anghel ngadto sa iyang sulugoon nga si Juan. MyMemory is the world's largest Translation Memory. Unto whom it was revealed, that not unto themselves, but unto us they did minister the things, which are now reported unto you by them that have preached the gospel unto you with the Holy Ghost sent down from heaven; which things the angels desire to look into. 8. Moanha ako dayon. Cookies help us deliver our services. In this was manifested the love of God toward us, because that God sent his only begotten Son into the world, that we might live through him. 69:28; Gipa. Gamhanan kini nga anghel ug nahayagan ang tibuok kalibotan sa iyang kasulaw. Last Update: 2012-05-06 Kining linaw nga kalayo mao ang ikaduhang kamatayon. The impersonal pronoun, used without referent as the subject of an impersonal verb or statement. Gipadayag 20:14 RCPV. Cancel. Find more Cebuano words at wordhippo.com! makadaog himoon kong haligi sa templo sa akong Dios ug magpabilin gayod siya niini. Usage Frequency: 1 Misinggit siyag kusog, “Nagun-ob na! 3. 12:8. modaog bistihag puti ug dili ko papason ang ilang ngalan sa libro sa kinabuhi. Oo, Amahan, kay kana mao man ang imong maloluy-ong pagbuot. Isulat ko diha kaniya ang ngalan sa akong Dios ug ang ngalan sa siyudad sa akong Dios nga mao ang bag-ong Jerusalem nga manaog sa langit gikan sa akong Dios. The Bhagavad Gita Free Translation is an original translation into English by Jayaram V, contains only translated text. 5 Human niadto, may nakita akong linukot nga basahon sa tuong kamot niadtong nagalingkod sa trono. Gipadayag 8. Examples translated by humans: MyMemory, World's Largest Translation Memory. kini alang sa anghel sa simbahan sa Filadelfia: “Kini ang mensahe nga giingon sa balaan ug matuod, ang nagkupot sa yawi ni David. Miingon ang naghatag kanako, “Sige, sukda ang templo sa Dios ug ang halaran, ug ihapa kon pila ang nagasimba didto. Ug nakita ko didto sa langit ang usa ka trono ug may nagalingkod niini. Quality: Ang Pagkagun-ob sa Babilonia - Human niadto, nakita ko ang lain na usab nga anghel nga mikunsad gikan sa langit. The following is a list of English-Cebuano words conceived by Atty. neglecting to do something; leaving out or passing over something. Ang hinungdan nganong gipadayag ang anak sa Dios mao kini: aron sa paglaglag sa mga binuhatan sa yawa. ANG PAGBASA GIKAN SA BASAHON SA ANG GIPADAYAG (Rv. ... English (US) Language. Cesar P. Kilaton. Nasayod ako sa imong gibuhat ug nasayod usab ako nga gidungog ka nga buhi bisan tuod patay ka! the state of something that has been unused and neglected. Ang inila nga Babilonia nagun-ob na! Nag-ingon ka, ‘Dato ako ug maayong pagkabutang ug walay nakulang kanako.’ Apan wala ka masayod nga alaot ug makaluluoy ka kaayo! Nasayod usab ako nga dili ninyo maantos ang daotang mga tawo. Have the gates of death been opened unto thee? Contextual translation of "gipadayag" from Cebuano into Tagalog. Bookmark this website for future visits. het idee (Dutch>French) berbicara (Indonesian>German) im (Japanese>English) ano ang barley sa tagalog (Tagalog>English) chapakal meaning (English>Hindi) time is of the essence (English>Arabic) ancora (Italian>English) aur kya bataun (Hindi>English) sound of birds in hindi myna (Hindi>English) sattamandra thoguthi (English>Tamil) الاراضي (Arabic>Hungarian) proeliantes … Ang Duha ka Saksi. Gipadayag ni Jehova ang atong pagkamatarung: umari kamo ug ipahayag nato sa Sion ang buhat ni Jehova nga atong Dios. RCPV: Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia . Apan tungod kay ikaw init-init man lang, dili gayod init ug dili usab bugnaw, iluwa ko ikaw! Found 39177 sentences matching phrase "which".Found in 10 ms. English word for ghadiya, English meaning of ghadiya, घड़िया का अंग्रेजी में अर्थ, Get meaning of ghadiya in Hindi dictionary, ghadiya With Usage Tips and Notes, Quickly Grasp Word ghadiya Last Update: 2012-05-06 And I saw a beast coming out of the sea. Busa pagmatinud-anon ug hinulsoli ang imong mga sala. 1 “Isulat kini alang sa anghel sa simbahan sa Sardis: “Kini ang giingon sa naghupot sa pito ka espiritu sa Dios ug sa pito ka bituon. Find more Cebuano words at wordhippo.com! Ang Ikapitong Silyo. Warning: Contains invisible HTML formatting. ... English (US) English (US) Language. . Kini nga basahon gisulatan sa sulod ug sa gawas ug gibutangan ug pito ka mga selyo. Sila mao ang magaguba sa balaan nga siyudad sa Jerusalem sulod sa 42 ka bulan. 21: 9:14) Unya miduol kanako ang usa sa pito ka anghel nga nagdalag pito ka panaksang puno sa pito ug katapusang katalagman.
2020 gipadayag in english